Talterapi för barn och unga

Du kan vända dig till talterapeuterna vid K5 om du känner oro för ditt barns tal-, språk-, kommunikations-, eller ätandets utveckling.

Ibland tar det lång tid för barnet att lära sig nya ord eller att kunna formulera riktiga meningar och berätta. Barnets tal kan vara otydligt och svårt att förstå för dig som förälder eller andra personer i barnets omgivning. Stamning kan förekomma i talet eller rösten kan vara hes. Det kan vara svårt för barnet att rikta sin uppmärksamhet, lyssna till och förstå andras tal eller att delta i samspel med andra. Ibland kan det också vara svårt för barnet att lära sig de färdigheter som behövs för att äta, t ex att klara av att tugga.

I talterapin utvärderar vi barnets språk- och talutveckling och följer upp den. Barnets språkliga färdigheter bedöms genom att intervjua dig som förälder och genom att använda åldersanpassade material och följa barnets tal och talförståelse vid lek.

Talterapi har som syfte att ta bort eller lindra barnets tal- och språksvårigheter och i samråd med dig som förälder hitta de sätt som på bästa sätt stödjer utvecklingen av ditt barns tal- språk- och kommunikationsfärdigheter i vardagen. Vi arbetar i takt med barnets förutsättningar för att öka barnets kommunikativa färdigheter och delaktighet. Det är viktigt att du som förälder är närvarande och deltar i barnets talterapi för att ditt barns tal- och språkutvecklingen ska gå framåt på allra bästa sätt. Vi samarbetar också, med din tillåtelse, med dagvård/skola för att göra barnets dagliga miljö så språkligt rik som möjligt och anpassad till barnets förutsättningar.

Talterapeuten kan vid behov rekommendera fortsatta undersökningar som t ex hörselundersökning eller bedömning som utförs av foniater, psykolog, ergo- eller fysioterapeut.

 

Hur kommer jag i kontakt med talterapin för barn och unga?

Till talterapin för barn och unga krävs en remiss som du får antingen via barn- eller skolhälsovården. Specialläraren för småbarnspedagogik eller specialläraren i ditt barns skola kan även bistå med hjälp om du önskar kontakt med talterapeuterna vid K5. Talterapin är kostnadsfri för klienten.


Talterapi för vuxna och äldre

Talterapi för vuxna och äldre riktar sig till personer med neurologiska svårigheter och finns tillgänglig i varje medlemskommun (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes). Du kan ta kontakt med talterapin för vuxna och äldre om du eller en anhörig har svårt att kommunicera, svårt att svälja, svårt att uttrycka sig (afasi och/eller talmotorisk störning) eller svårt att förstå tal.

Målsättningen för talterapin är att främja klientens delaktighet i vardagen. I talterapin ingår bedömning och eventuellt behandlingsperiod eller handledningsbesök. Talterapin sker på mottagning eller som hembesök.

 

Hur kommer jag i kontakt med talterapin för vuxna och äldre?

Till talterapin för vuxna och äldre behövs ingen remiss och tjänsten är avgiftsfri för klienten. Du kan själv ta kontakt med talterapeuten. Anhöriga eller vårdpersonal kan också inleda kontakten med talterapeuten.


Kontaktuppgifter till talterapin.