Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) värnar om dina personuppgifter. Personuppgifter är sådana uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Personuppgifter vid K5 behandlas på ett rättsligt samt behörigt sätt och i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, eller annan lag.

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Ibland behöver K5 spara och behandla personuppgifter om dig. De personuppgiftsbehandlingar som K5 hanterar finns samlade i register över behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter sparas endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som det krävs enligt lag. För att uppfylla vår skyldighet i enlighet med t.ex. arkivlagen (831/1994) kan detta innebära att vissa uppgifter sparas varaktigt.

Kryptering av e-post minskar risken för att känslig/sekretessbelagd information om din person eller ditt företag hamnar i fel händer. Det är möjligt att skicka krypterad e-post till K5.


När får personuppgifter behandlas?

K5 får behandla dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intresse eller som led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.


Den registrerades rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad ett antal rättigheter gentemot K5. I artikel 12-23 bestäms om den registrerades rättigheter.


Begäran om granskning och rättelse av uppgifter

Begäran om granskning av uppgifter ska göras skriftligt med följande blankett. Begäran om granskning går inte att göra per telefon. Personens identitet kontrolleras före uppgifter utlämnas. Uppgifter ges ut av person som utsetts av den som gjort beslut i ärendet.

Yrkande om rättelse av uppgifter ska göras skriftligt med följande blankett. I begäran ska man specificera vilka uppgifter man yrkar att ska rättas och på vilken grund. Rättelsen utförs utan dröjsmål. Om K5 inte godkänner den registrerades yrkande på rättelse av en uppgift, ska ett skriftligt intyg ges, i intyget ska nämnas skälen till att yrkandet har förkastats. K5 är inte skyldig att rätta dina uppgifter om de är arkiverade och inte längre är under behandling. Den registrerade kan lämna ärendet om förkastandet till dataombudsmannen för avgörande.

Om K5 inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska K5 informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.


Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på Dataskyddsombudsmannens byråhttps://tietosuoja.fi/sv/

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen) i sin helhet hittar du på följande adress: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Frågor om dataskyddet inom K5 riktas till vårt dataskyddsombud: patrik.lindblad(at)kfem.fi.turvaposti.fi, 040 669 4716