Enligt kommunallagen (410/2015) § 84 ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Bestämmelsen tillämpas på de förtroendevalda som valts till samkommunen efter den 1.6.2017. 

Bestämmelsen om redogörelse för bindningar är till för att främja öppenhet och transparens i det kommunala beslutsfattandet. Syftet är att man med hjälp av ett register över bindningar på förhand kan förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras. Registret över bindningar offentliggörs i samkommunens allmänna datanät, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Samkommunens revisionsnämnd ansvarar för och övervakar registret för bindningar och tillkännager det till samkommunfullmäktige.


Vad är en bindning?

Med bindningar avses kopplingar som kan påverka beslutsfattandet. Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

 

Vem ska anmäla bindningar?

Förtroendevalda som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är: samkommunstyrelsens ledamöter och ersättare, ordföranden och vice ordförandena i samkommunfullmäktige, ordföranden och vice ordförande i landsbygdsnämnden, revisionsnämnden och valnämnden samt personalsektionens ledamöter och ersättare.

 

Tjänstemän som är skyldiga att lämna en redogörelse är: samkommunens direktör, föredragande i samkommunstyrelsen, nämnder och sektioner.