Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa julkisesti sidonnaisuuksistaan.  Säännöstä sovelletaan niihin kuntayhtymän luottamushenkilöihin, jotka ovat tulleet valituksi 1.6.2017 jälkeen.

Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnallisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Tarkoitus on, että sidonnaisuusrekisterin avulla voidaan ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa ellei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuusrekisteristä ja valvoo sen toteutumista sekä saattaa reksiterin tiedoksi yhtymävaltuustolle.


Mikä on sidonnaisuus?

Sidonnaisuuksilla tarkoitetaan kytköksiä, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

 

Kenen on ilmoitettava sidonnaisuutensa?

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla luottamushenkilöillä: yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet, yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, tarkastuslautakunnan, vaalilautakunnan ja maaseutulautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet. 

 

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla viranhaltijoilla: kuntayhtymän johtaja, kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen esittelijät.